اعضای هیات مدیره

مجید گلمکانی

رئیس

حسین آئینه چی

نائب رئیس اول

محمدحسن کاظمینی

نائب رئیس دوم

سید محمد امیر احمدی

دبیر

شهرام راد

خزانه دار

اسماعیل ثمره

بازرس
پرسنل اتحادیه

زهرا سخاوتی

مدیر اجرایی

فهیمه گلی پور

حسابدار

مهدی سلیم

کارمند
ارتباط با ما
آدرس